Υποβολή Περιλήψεων

ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ

Υποβολή Περιλήψεων

Οδηγίες για τη σύνταξη των περιλήψεων:
Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 400 λέξεις. Στο κείμενο πρέπει να αναφέρονται:
• Ο θεματικός άξονας στον οποίο εμπίπτει η ανακοίνωση
• Το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας
• Ο σκοπός της έρευνας
• Η μεθοδολογία
• Τα συμπεράσματα
• Οι λέξεις-κλειδιά

Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

• Η σχέση της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
• Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
• Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της εργασίας στην εκπαιδευτική πράξη

Κριτήρια αξιολόγησης των περιλήψεων:

Οι περιλήψεις θα αξιολογηθούν ανωνύμως από ειδικούς κριτές. Κατά την αξιολόγηση των προτάσεων θα ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

• Η σχέση της εργασίας με τους θεματικούς άξονες του Συνεδρίου
• Η συμβολή της εργασίας στην προώθηση της επιστήμης και της έρευνας
• Η θεωρητική και μεθοδολογική τεκμηρίωση της εργασίας
• Η δυνατότητα αξιοποίησης των πορισμάτων της εργασίας στην εκπαιδευτική πράξη

Οδηγίες για τη συγγραφή των τελικών εργασιών

Στην πρώτη σελίδα της εργασίας θα περιέχονται κατά σειρά:
1. Ο τίτλος της εργασίας (στοιχεία πεζά και bold, μεγέθους 13΄).
2. Μία κενή γραμμή.
3. Το ονοματεπώνυμο του/των συγγραφέα/ων (πρώτα όνομα, μετά επώνυμο), στοιχεία Times New Roman, μεγέθους 13΄.
4. Δύο κενές γραμμές.
5. Θα ακολουθεί το κυρίως κείμενο (στοιχεία μεγέθους 12΄).
6. Βιβλιογραφία.
7. Περίληψη της εργασίας στην αγγλική, τη γαλλική ή τη γερμανική γλώσσα, το πολύ 10 σειρές (στοιχεία μεγέθους 12΄).
8. Πλήρη στoιχεία του/των συγγραφέα/-ων (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνα και e-mail).
9. Οι παραπομπές θα παρατίθενται εντός κειμένου (π.χ. Bruner, 2004: 37-38) και οι τυχόν σημειώσεις/διευκρινίσεις κ.λπ. στο τέλος κάθε σελίδας του κειμένου.

Παραδείγματα βιβλιογραφικών αναφορών:

α. Βιβλίο:

Appleyard, J. A. (1994). Becoming a reader: The experience of fiction from childhood to adulthood. New York: Cambridge University Press.

β. Κεφάλαιο σε βιβλίο:

Rosenblatt, L. M. (1993). The literary transaction: Evocation and response. In K. E. Holland, R. A. Hungerford, & S. B. Ernst (Eds.), Journeying: Children responding to literature (pp. 6-23). Portsmouth, NH: Heinemann.

γ. Άρθρο σε περιοδικό:

DiCindio, C. (2019). The past in the present: The relevance of the history of museum education today. Journal of Museum Education, 44(4), 342-344.

10. Η περίληψη και τα στοιχεία του/των συγγραφέα/-ων αναγράφονται στην τελευταία σελίδα της εργασίας, μετά από τη βιβλιογραφία.